Vad gör vi?

Chin State  bebos av Chinfolket, en av Burmas etniska minoriteter. Provinsen är den fattigaste och mest eftersatta i landet.

Äldre projekt

Utbildning:

CDRS har allt sedan 2002 arbetat med ett omfattande utvecklingssamarbete i Chin State. Det började med omsorg av och utbildning för föräldralösa och i övrigt utsatta barn. Under perioder har upp till 1 200 barn samtidigt fått omsorg och getts möjlighet till skolgång. Vår samarbetspartner i Chin State lyckades finna fosterhem till barnen och CDRS bistod fosterhemmen med medel för skolavgifter och andra kostnader. Insatserna har också omfattat högstadieutbildning för flickor, yrkesträning för kvinnor, utbildning för fosterföräldrar och aktiva i projektet i hygien, grundläggande hälsovård, första hjälpen vid olycksfall mm samt särskild utbildning i jämställdhetsfrågor.

Utveckling av jordbruket:

Jordbruket i Chin State bedrivs med mycket primitiva metoder, vilket gör att jordbrukarfamiljerna har svårt att försörja sig. Utvecklingssamarbetet har därför omfattat också inkomstgenererande verksamhet i form av utveckling av nya jordbruksmetoder och stöd till småbrukare genom s. k. rullande ”mikrokrediter”. Flera bevattningsanläggningar har anlagts för både jordbruk och hushåll, anläggningar som i några fall kompletterats med små elkraftverk.

Finansiering och samarbetspartners:

För den lokala förankringen av arbetet bildades kommunbaserade lokala kommittéer, vilka dock efter en tid förbjöds av regimen. Härefter tog kyrkliga organisationer över ansvaret som samarbetspartner. Finansiellt har arbetet stötts av SIDA genom Forum Syd och av Radiohjälpen. Detta stöd har nu upphört. Endast genom privata gåvor och donationer kan CDRS  fortsätta att bidra till mindre projekt inom dessa områden. De lokala organisationerna söker nu ekonomiskt stöd i andra former. De stora förändringar som Burma genomgått sedan CDRS började sin verksamhet har inneburit en större öppenhet mot omvärlden, vilket också kan ge större möjlighet till ekonomiskt stöd från olika håll.

Nya projekt

Demokrati och mänskliga rättigheter

I enlighet med regeringens direktiv för svenskt utvecklingsbistånd har CDRS:s verksamhet ändrat inriktning. Vi arbetar numera framför allt med projekt som skall medverka till att det marginaliserade chinfolket, som fortfarande lever i fattigdom och isolering, skall få demokratiskt inflytande över sina levnadsförhållanden och tillgång till sina mänskliga rättigheter.

Ännu 2010/2011 rådde i Burma förbud mot organisationer andra än religiösa, förbud mot större folksamlingar, förbud mot att tala om demokrati; begreppet var för många något mycket diffust. Mot den bakgrunden är det fantastiskt att CDRS tillsammans med vår lokala partner CNC (Chin National Council) nu som enda organisation har myndigheternas tillstånd att bedriva undervisning om demokrati i Chin state. Undervisningen sker på flera nivåer, dels för nybörjare och dels på fortsättningsnivå.  Det mesta av utbildningen genomförs numera av ledarna inom CNC, som själva fått utbildning inom projekten. Ibland kommer också föreläsare från Sverige. Törsten efter kunskap är stor både bland unga och äldre och seminarier och offentliga möten ges på många platser. Deltagarantalet på seminarier för nybörjare kan variera mellan 100 och upp till 300 deltagare och på fortsättningsnivå mellan 60 och 100.  På de offentliga mötena är ett tusental åhörare inte ovanligt.

 

chinland_cdrs_burma_vadgorvi1