Chin State där vi arbetar bebos till en stor del av Chinfolket, en av Burma/Myanmars etniska minoriteter. Provinsen är den fattigaste och mest eftersatta i landet och folket lever i stor fattigdom och isolering.  CDRS har sedan 2002 tillsammans med olika partners i Chin State bedrivit ett omfattande utvecklingssamarbete i området. Projekten har alltsedan starten finansierats genom bidrag från Sida/Forum Syd samt medlemsavgifter och gåvor till CDRS. Under åren 2005 till 2014 fick vi bidrag också från Radiohjälpen.

För den lokala förankringen av arbetet bildades tidigt kommunbaserade lokala kommittéer. Dessa kommittéer förbjöds dock efter en tid av militärjuntan. Härefter tog kyrkliga organisationer över ansvaret som samarbetspartner. Numera tillåts även andra än kyrkliga organisationer i landet. Vår nuvarande partner är ”Centre for Development and Ethnic Studies” (CDES), en tankesmedja i Yangon med utbildningsverksamhet över hela landet.

Aktuella projekt:

Utbildning i Demokrati och mänskliga rättigheter

CDRS arbetar idag (i enlighet med regeringens strategi för stöd genom svenska organisationer) främst med projekt som skall stärka civilsamhället. Den marginaliserade befolkningen i Chin state ska härigenom ges möjlighet att förbättra sina levnadsförhållanden, få tillgång till sina mänskliga rättigheter, förståelse för betydelsen av jämställdhet och kunskaper för att kunna delta i en demokratisk utveckling av landet.

Ännu 2010/2011 rådde i Burma/Myanmar förbud mot organisationer andra än religiösa, förbud mot större folksamlingar, förbud mot att tala om demokrati; begreppet var för många något mycket diffust. Mot den bakgrunden är det fantastiskt att CDRS tillsammans med vår lokala partner nu har tillstånd att bedriva undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter etc. i Chin State. Undervisningen sker på flera nivåer, dels för nybörjare och dels på fortsättningsnivå. 

 Det mesta av utbildningen genomförs numera dels av vår partnerorganisation, dels av personer, som själva fått utbildning inom projekten. Det kan röra sig om byledare, ledare för olika ungdomsorganisationer, politiska partier, religiösa grupper, studenter och olika lokala frivilligorganisationer. Ibland kommer också föreläsare från Sverige. Törsten efter kunskap är stor både bland unga och äldre och utbildningar, seminarier och offentliga möten ges på många platser.

Speciellt för våra projekt är att vi i motsats till många andra arbetar inte bara på de större orterna utan också ute i isolerade byar långt ute i bergsområdena. Och deltagarnas kursvärderingar visar att utbildningen är väl anpassad till deras behov.

Hjälp till självhjälp

Genom större donationer och gåvor kan vi också bedriva en del sociala projekt.  Vi har t ex inköpt ett antal vävstolar, specialbyggda för att väva tyger med traditionella Chinmönster. Vävstolarna får disponeras av kvinnor, som behöver kunna försörja sina familjer. Verksamheten administreras av ett antal kyrkliga organisationer. De bedömer behovet, hjälper till med försäljning av produkterna och har också lyckats samla in medel för inköp av ytterligare vävstolar.

 

Äldre projekt

Utbildning:

Det började 2002 med omsorg av och utbildning för föräldralösa och i övrigt utsatta barn. Under perioder har upp till 1 200 barn samtidigt fått omsorg och getts möjlighet till skolgång. Vår samarbetspartner i Chin State lyckades finna fosterhem till barnen och CDRS bistod fosterhemmen med medel för skolavgifter och andra kostnader. Insatserna har också omfattat högstadieutbildning för flickor, yrkesträning för kvinnor, utbildning för fosterföräldrar och aktiva i projektet i hygien, grundläggande hälsovård, första hjälpen vid olycksfall mm samt särskild utbildning i jämställdhetsfrågor.

Utveckling av jordbruket:

Jordbruket i Chin State bedrivs med mycket primitiva metoder, vilket gör att jordbrukarfamiljerna har svårt att försörja sig. Utvecklingssamarbetet har därför omfattat också inkomstgenererande verksamhet i form av utveckling av nya jordbruksmetoder och stöd till småbrukare genom s.k. rullande ”mikrokrediter”. Flera bevattningsanläggningar har anlagts för både jordbruk och hushåll, anläggningar som i några fall kompletterats med små elkraftverk.

Hur har det gått?

Sida/Forum Syd stöder inte längre dessa äldre projekt men genom en extern utvärdering och senare uppföljningsresor i landet vet vi att många skolbarn lyckades fullfölja sin skolgång, flickor som fick högstadieutbildning har via släktingar eller stipendier lyckats skaffa sig fortsatt yrkesutbildning, kvinnor som lärde sig sy och fått hjälp med anskaffning av symaskin kan fortsatt försörja sig, de rullande mikrokrediterna ”jobbar” alltjämt och så gör också flera bevattningsanläggningar och elkraftverk.