Stadgar för Föreningen för Forskning och Utveckling in Chinland, Burma. “Chinland Development & Research Society” Antagna vid förenings årsmöte 2000-07-24

Namn och syfte

§ 1. Föreningen namn är Föreningen för Forskning och Utveckling i Chinland, Burma, (FFUC) “Chinland Development and Research Society” (CDRS).

§2. Föreningens syfte är att genom forskning och utvecklingsarbete förbättra levnadsförhållandena i främst Chinland, Burma.

Organisation

§ 3. FFUC ar en religiöst och politisk obunden ideell organisation.

§ 4. Föreningen består av enskilda medlemmar.

§ 5. Årsmötet, där varje medlem har säte och stämma, är föreningens högsta beslutande organ. 

§ 6. Styrelsen ar föreningens verkställande organ och fattar beslut mellan årsmöten.

Mål för verksamheten

§ 7. Föreningens grundläggande mål är att genom forsknings- och utvecklingsarbete främja en förbättring av levnadsvillkoren för befolkningen i Chinland.

Detta innebar att Föreningen ska:

  • genom egna och/eller förmedlande resurser medverka till en utveckling mot bättre levnadsvillkor och jämlika förhållanden inom den chinska befolkningen,
  • medverka i utvecklingsprojekt som främjar ett tryggt, jämlikt och jämställt samhälle,
  • satsa resurser på att barn och ungdom ska få utbildning och trygga
    levnadsförhållanden.

Medlemskap

§ 8. Medlem i Föreningen kan var och en bli som vill främja Föreningens syfte och mål.

Medlemskap erhålles genom erläggande av medlemsavgift.
Medlemsavgift fastställes av årsmötet.

Årsmöte

§ 9. Årsmöte ska hållas varje år före juli månads utgång.
Kallelse till årsmöte ska tillställas varje medlem senast en månad före årsmötet. Föreningens styrelse kan kalla till extra årsmöte
Extra årsmöte ska också hållas om minst en tredjedel av Föreningens medlemmar
begär det.

Ärenden vid årsmötet

§ 10. Vid ordinarie Årsmöte ska följande ärenden behandlas.

Årsmötets behöriga sammankallande

Val av presidium

Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse

Revisionsberättelse

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Eventuella motioner

Val av styrelsens ordförande

Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen

Val av ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen

Val av revisorer och revisorssuppleanter

Val av valberedning

Fastställande av medlemsavgift

Förslags- och rösträtt

§ 11. Samtliga medlemmar har förslags- och rösträtt vid årsmötet.
Ledamot i styrelsen har ej rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Beslut fattas genom enkel majoritet genom öppen omröstning.
Personval ska dock ske med slutna röstsedlar om någon så begär.

Föreningens styrelse

§ 12. Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, vilken utses av årsmötet, vice ordförande, kassaförva1tare och sekreterare, vilka styrelsen inom sig utser, jämte det antal övriga ledamöter som beslutats av årsmötet.

Stadgeändring

§ 14. Beslut om ändring av stadgama fattas antingen med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsmötet eller med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav åtminstone ett skall vara ordinarie.

Föreningen upphörande

§ 15. Beslut om Föreningen upphörande kan fattas med fyra femtedels majoritet vid två på varandra följande årsmöten varav del första ska vara ordinarie.

Vid upphörande av Föreningen ska styrelsen ansvara för att Föreningens tillgångar används till ändamål som överensstämmer med Föreningens mål och syften.